AT 20 MFG

ถังกาว  เครื่องนี้เหมาะกับการใช้งาน
งานรองเท้า
งานไม้
งานหวาย
งานหนัง
รวมถึงการเป็นตัวส่งวัสดุ ที่มีความเข้มข้นสูง